PODMÍNKY

 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.maxilady.cz, provozovaném Radkem Konečným, s místem podnikání Dambořice 133, 696 35, okres Hodonín, IČ: 75820111.

 

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Radkem Konečným, jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou kupující nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.


Vymezení pojmů

• Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.


• Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.


• Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.


• Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.maxilady.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.maxilady.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

2. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem. Prodávající neprodleně objednávku potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

3. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

 

4. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.maxilady.cz a z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

 

5. Kupující může provedenou objednávku stornovat nejpozději do 24 hodin od objednání na adrese objednavky@maxilady.cz a v předmětu emailu uvede „STORNO“. Prodávající potvrdí storno kupujícímu emailem.

 

6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

 


Cena zboží

Ceny jsou platné v době odeslání objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH. V ceně zboží není zahrnuta doprava. Kupující je seznámen s cenou dopravy před odesláním objednávky. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Pokud prodávající z nějakého důvodu nebude moci dodržet ceny (cena se zvýší) uvedené v objednávce kupujícího, bude o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a požádá jej o souhlas s navýšením ceny. Pokud kupující nevysloví s navýšením ceny svůj souhlas, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit, kdy předpokladem takového odstoupení od smlouvy je jeho prokazatelné doručení kupujícímu bez zbytečného odkladu. V případě, že kupující již uhradil jakékoli finanční prostředky ve prospěch prodávajícího, vrátí mu je prodávající bez zbytečného odkladu.


Platba a doprava

1. Česká pošta (bezhotovostní platba předem) - cena poštovného: 110 Kč
Platbu za zboží je možno poukázat na účet prodávajícího těmito způsoby:
- bankovním převodem z účtu
- složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce banky prodávajícího přímo na jeho účet
- zasláním částky poštovní poukázkou typu A

Informace k provedení platby budou kupujícímu zaslány v momentě, kdy bude objednané zboží na skladě a připravené k expedici. Zboží bude kupujícímu zasláno, jakmile bude připsána na účet prodávajícího celá cena zboží.
 

2. Česká pošta - dobírka (platba při předání) - cena poštovného: 160Kč

 

Pokud se bude jednat o křehkou zásilku nebo kupující bude žádat o zaslání zboží pilně do druhého dne, náklady použité na tento způsob dopravy budou kupujícímu doúčtovány ve faktuře zvlášť.
 

Platba a doprava na Slovensko
Při zasílání zboží na Slovensko požaduje prodávající uhradit cenu zboží včetně poštovného předem.

Zboží bude kupujícímu dodáno prostřednictvím České pošty - cena poštovného: 350 Kč.

Prodávající přijímá platby formou mezinárodního příkazu EUROGIRO, kde kupující zadá platbu určenou na účet prodávajícího na poště, která je členem EUROGIRO NETWORK. Jako kód poplatků je nezbytné uvést typ OUR. Příkaz lze podat na kterékoliv poště ve Slovenské republice buď převodem z účtu, nebo v hotovosti. Na příkaz kupující zadá požadovanou částku v českých korunách. Částka v Kč bude přepočítána denním kurzem v den podání příkazu.

Pokud banka kupujícího nabízí převody peněz do zahraničí (v tomto případě do České republiky), může kupující požadovanou částku uhradit i touto formou.

 

Dodací podmínky

Místo dodání
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Kupující má možnost zvolit v objednávce fakturační i dodací adresu, pokud potřebuje zaslat zboží na jinou adresu.

Dodací lhůta
Termín dodání se běžně pohybuje během 20 pracovních dní. Dodací lhůta se počítá ode dne přijetí objednávky od kupujícího.. Pokud je zboží momentálně vyprodáno a dodací lhůta bude delší, prodávající o této skutečnosti neprodleně informuje kupujícího.

Daňový doklad
Ke každému zakoupenému zboží je přiložena faktura, která je rovněž podkladem pro reklamaci.

Doklad o koupi při hotovostní platbě

PODLE ZÁKONA O EVIDENCI TRŽEB JE PRODÁVAJÍCÍ POVINEN VYSTAVIT KUPUJÍCÍMU ÚČTENKU. ZÁROVEŇ JE POVINEN ZAEVIDOVAT PŘIJATOU TRŽBU U SPRÁVCE DANĚ ONLINE, V PŘÍPADĚ TECHNICKÉHO VÝPADKU PAK NEJPOZDĚJI DO 48 HODIN.


Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitel, má povinnost dodané zboží neprodleně po převzetí prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Kupující také překontroluje neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud kupující zjistí poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího.

Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejdete tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

Kupující je povinen převzít zásilku se zbožím od České pošty v úložní době. V případě nepřevzetí zboží je kupující povinen nahradit náklady spojené s objednáním a balením zboží (300,- Kč) a přepravou zboží.


Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Dle § 616 občanského zákoníku rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.


Záruční doba

Na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na následující případy:
- zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením,
- zboží bylo poškozeno přírodními živly,
- zboží bylo poškozeno běžným opotřebením.
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet od převzetí vyměněného zboží nová záruka v délce 24 měsíců.


Reklamace a její uplatnění

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:
• jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
• jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
• jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Kupující může oznámit reklamaci jednou z následujících možností:
• na e-mailovou adresu prodávajícího: objednavky@maxilady.cz,
• poštou na adresu prodávajícího,
a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží pokud možno v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu prodávajícího.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne doručení reklamovaného zboží, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a prodejce je oprávněn kupujícímu účtovat skutečně vynaložené a řádně doložené náklady na vyřízení neoprávněné reklamace.
 


Zrušení objednávky, výměna zboží

Pokud se kupující rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned, nejpozději do 24 hodin od provedení objednávky, informoval prodávajícího emailem dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě prodávajícím bezplatně stornována. 

Výměna zboží - pokud si v našem internetovém obchodě vyberete zboží, které Vám doma po vyzkoušení nesedí, nic se neděje - zboží nám vrátíte a my Vám zašleme správnou velikost. Poštovné hradí vždy kupující. Pro rychlejší vyřízení Vaší žádosti o výměnu nás informujte emailem na adresu objednavky@maxilady.cz. Zboží musí být nenošené a pokud možno v původním obalu.


Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, v neporušeném stavu a pokud možno s originální visačkou na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Vyplňte a odešlete formulář  pro vrácení zboží na konci těchto obchodních podmínek (stačí odeslat internetem on-line) a k zásilce spolu s vráceným zbožím pak musí být přiložena kopie faktury či dokladu o koupi zboží nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Kupující odešle zboží, které vrací, na adresu prodávajícího. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacené finanční částky na kupujícím uvedené číslo bankovního účtu či jinak na základě uvedených informací ve formuláři pro vrácené zboží, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:
• na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
• na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
• na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
• na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
• na dodávku novin, periodik a časopisů,
• spočívajících ve hře nebo loterii.
Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno, jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.  Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.
Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.
Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.


Ochrana osobních údajů

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může kupující kdykoliv zrušit na emailové adrese objednavky@maxilady.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících prodávající nepředá žádné třetí osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.


Závěrečné ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost dnem 25.března 2017.

 

 

 

 

 

 

 

FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ:

Číslo faktury:  *:
Jméno a příjmení:  *:
Ulice a číslo:  *:
Město: *:
PSČ:  *:
e-mailová adresa: *:
telefon::
Vrácené zboží č.1 - název a velikost: *:
Vrácené zboží č.2 - název a velikost::
Vrácené zboží č.3 - název a velikost::
Vrácené zboží č.4 - název a velikost::
Vrácené zboží č.5 - název a velikost::
Vrátit cenu zboží na účet č.: :
Objednávám jiné zboží::
Dokažte, že jste člověk! Vyřešte tento příklad  - *
 

 TOPlist

 

 

 

 

 

   

 

Velkoobchod Stoklasa

 

  Mazda 121

 

půjčovna kostýmů

 

měření radonu

 

www.h-krby.wgz.cz

 

hodinový manžel Praha

 

Výklad karet

 

váha